WPFG Rotterdam en vfonds samen op weg naar 2021

05/06/2019
 
 
 
 
Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is een belangrijke hoofdpartner van WPFG, met name vanwege het gezamenlijke doel: zowel WPFG als het vfonds streven naar meer erkenning en waardering voor geüniformeerden in overheidsdienst.

Een stukje geschiedenis
Niet voor iedereen is de doelstelling van het vfonds bekend. Laten we eerst teruggaan in de geschiedenis. Deze gaat terug tot kort na de tweede wereldoorlog, toen twee Nederlandse militairen met oogletsel aan het revalideren waren. Zij richtten de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) op. In 1970 richtte de toenmalige voorzitter van de BNMO met anderen de Giroloterij op, die later omgezet is in de BankGiro Loterij en die zorgde voor de nodige middelen. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting, sinds 2007 het vfonds, zorgde voor de verdeling daarvan onder de BNMO en andere veteranenorganisaties.

Financiering van het vfonds
Het vfonds wordt gefinancierd door de nationale loterijen. Van oudsher is het vfonds de belangrijkste financier van de BNMO. Dit was niet alleen een vereniging voor belangenbehartiging en lotgenotencontact; er was ook een tak voor professionele dienstverlening zoals maatschappelijk werk en nazorgprogramma’s. Een groot deel van het budget van het vfonds ging naar deze primaire zorgfunctie. Nadat in 2011 het Ministerie van Defensie de financiering hiervan heeft overgenomen, ontstond ruimte voor het vfonds om het vrijgevallen budget te besteden aan andere activiteiten en nieuwe werkvelden.

Erkenning en waardering verhogen
Eén van de doelstellingen van het vfonds is de erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst verhogen. Daarnaast is een doelstelling het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid. Dit alles met het oog op de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en het stimuleren van de internationale rechtsorde.

Samenwerkingsverbanden
Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds verder oorlogs-, verzetsmusea en herinneringscentra. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Dit is onder andere zichtbaar door de steun aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei. Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om de missie te bereiken.

Taptoe, Invictus Games en WPFG
Op de website van het vfonds staat welke organisaties gefinancierd worden en welke samenwerkingsverbanden ze hebben. In 2019 en 2020 richt het vfonds en haar partners zich op ’75 jaar vrijheid’. Herkenbare evenementen hierbij zijn de jaarlijkse nationale taptoe, die ieder jaar in Rotterdam Ahoy wordt georganiseerd, de internationale Invictus Games in Den Haag in 2020 en natuurlijk de World Police & Fire Games, die in 2021 in Rotterdam worden gehouden.

Samenwerking vfonds en WPFG
De samenwerking met het vfonds komt op verschillende manieren tot uiting. De naamsvermelding van het vfonds op de uitingen van de WPFG is daar slechts één van.In 2021 zal de samenwerking verder tot uiting komen. Zo is er tijdens de traditionele herdenkingsdienst een nauwe samenwerking met defensie. Veteranen zullen nadrukkelijk betrokken worden bij deze ‘memorial’, waarbij stil wordt gestaan bij hen die ons ontvielen. En dan niet alleen omgekomen politie- en brandweermensen, maar iedereen die in het kader van vrede en veiligheid het leven hebben gelaten. De komende maanden worden in overleg met het vfonds meer mogelijkheden uitgewerkt.