WPFG Rotterdam and vfonds en route to 2021 together

25/06/2019
 
 
 
 
The vfonds (National Fund for Peace, Freedom and Veteran Care) is an important main partner of WPFG, primarily due to their common goal: both WPFG and vfonds aim to achieve greater recognition and appreciation of uniformed personnel in public service.

A little piece of history
Not everyone is familiar with the objective of the vfonds, so let’s go back in history first. It stems back to shortly after the Second World War, when two Dutch soldiers with eye injuries were undergoing rehabilitation treatment. They founded the Union of Dutch Military War and Service Victims (BNMO). In 1970, the then-chairman of the BNMO and others founded the Giroloterij, which was later converted to the BankGiro Lottery and provided the necessary funds. A foundation created especially for this purpose, operating since 2007 under the name vfonds, organized distribution of the funds among the BNMO and other veteran organizations.

Funding of the vfonds
The vfonds is funded by the national lotteries. Traditionally, the fund has been the main financier of the BNMO. It was not just an association for advocacy and peer contact; there was also a branch for professional services such as social work and after-care programs. A large part of vfonds’s budget went towards this primary care function. After the Ministry of Defense took over the financing of this in 2011, there was room for the vfonds to spend the budget that was released on other activities and new fields of work.

Increase recognition and appreciation
One of the objectives of the vfonds is to increase recognition and appreciation of veterans and other uniformed personnel in public service. In addition, the aim is to keep alive the memory of war and peacekeeping missions, to remember and commemorate the victims of conflicts and to celebrate freedom. All with a view to preserving peace, democracy, and the rule of law, and promoting the international rule of law.

Partnerships
By providing information, education and publicity, vfonds aims to win respect and appreciation from society for veterans and other uniformed personnel who have been involved in international peacekeeping operations in the service of the Dutch government, anywhere in the world. In order to keep the memory of the Second World War alive, the vfonds also supports war and resistance museums, and remembrance centers. In addition to being commemorated, it’s particularly important that liberation, freedom and peace are also celebrated and secured. This can be seen, for instance, in support for a number of Dutch Remembrance Day projects on 4 May and the liberation festivals held throughout the country on 5 May. Partnerships and collaborations with other organizations are always expressly sought out in order to achieve the mission.

Tattoo, Invictus Games and WPFG
The vfonds website shows which organizations are financed and which partnerships they are involved in. In 2019 and 2020, the focus of the vfonds and its partners is on ‘75 years of freedom’. Recognizable events are the annual national tattoo, which is organized every year in Rotterdam Ahoy, the international Invictus Games in The Hague in 2020 and of course the World Police & Fire Games, which will be held in Rotterdam in 2021.

Collaboration between vfonds and WPFG
The collaboration with the vfonds is expressed in various ways. Mentioning the vfonds’ name on the WPFG communications is only one of these, and in 2021 the partnership will be communicated further. During the traditional remembrance service, for example, there is close cooperation with the Ministry of Defense. Veterans will be explicitly involved in this ‘memorial’, where we will pause to remember those whom we have lost. Not only police and fire-fighters who died, but all those who lost their lives in the name of peace and security. In the coming months, more possibilities will be worked out in consultation with the vfonds.
 
 

WPFG Rotterdam en vfonds samen op weg naar 2021

05/06/2019
 
 
 
 
Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is een belangrijke hoofdpartner van WPFG, met name vanwege het gezamenlijke doel: zowel WPFG als het vfonds streven naar meer erkenning en waardering voor geüniformeerden in overheidsdienst.

Een stukje geschiedenis
Niet voor iedereen is de doelstelling van het vfonds bekend. Laten we eerst teruggaan in de geschiedenis. Deze gaat terug tot kort na de tweede wereldoorlog, toen twee Nederlandse militairen met oogletsel aan het revalideren waren. Zij richtten de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) op. In 1970 richtte de toenmalige voorzitter van de BNMO met anderen de Giroloterij op, die later omgezet is in de BankGiro Loterij en die zorgde voor de nodige middelen. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting, sinds 2007 het vfonds, zorgde voor de verdeling daarvan onder de BNMO en andere veteranenorganisaties.

Financiering van het vfonds
Het vfonds wordt gefinancierd door de nationale loterijen. Van oudsher is het vfonds de belangrijkste financier van de BNMO. Dit was niet alleen een vereniging voor belangenbehartiging en lotgenotencontact; er was ook een tak voor professionele dienstverlening zoals maatschappelijk werk en nazorgprogramma’s. Een groot deel van het budget van het vfonds ging naar deze primaire zorgfunctie. Nadat in 2011 het Ministerie van Defensie de financiering hiervan heeft overgenomen, ontstond ruimte voor het vfonds om het vrijgevallen budget te besteden aan andere activiteiten en nieuwe werkvelden.

Erkenning en waardering verhogen
Eén van de doelstellingen van het vfonds is de erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst verhogen. Daarnaast is een doelstelling het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid. Dit alles met het oog op de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en het stimuleren van de internationale rechtsorde.

Samenwerkingsverbanden
Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds verder oorlogs-, verzetsmusea en herinneringscentra. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Dit is onder andere zichtbaar door de steun aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei. Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om de missie te bereiken.

Taptoe, Invictus Games en WPFG
Op de website van het vfonds staat welke organisaties gefinancierd worden en welke samenwerkingsverbanden ze hebben. In 2019 en 2020 richt het vfonds en haar partners zich op ’75 jaar vrijheid’. Herkenbare evenementen hierbij zijn de jaarlijkse nationale taptoe, die ieder jaar in Rotterdam Ahoy wordt georganiseerd, de internationale Invictus Games in Den Haag in 2020 en natuurlijk de World Police & Fire Games, die in 2021 in Rotterdam worden gehouden.

Samenwerking vfonds en WPFG
De samenwerking met het vfonds komt op verschillende manieren tot uiting. De naamsvermelding van het vfonds op de uitingen van de WPFG is daar slechts één van.In 2021 zal de samenwerking verder tot uiting komen. Zo is er tijdens de traditionele herdenkingsdienst een nauwe samenwerking met defensie. Veteranen zullen nadrukkelijk betrokken worden bij deze ‘memorial’, waarbij stil wordt gestaan bij hen die ons ontvielen. En dan niet alleen omgekomen politie- en brandweermensen, maar iedereen die in het kader van vrede en veiligheid het leven hebben gelaten. De komende maanden worden in overleg met het vfonds meer mogelijkheden uitgewerkt.