Algemene voorwaarden

deelname Dutch Ultimate Fire Fighter1. Definities

1.1 Evenement: Dutch Ultimate Fire Fighter.
1.2 Organisator: Stichting World Police & Fire Games Rotterdam 2021 en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond beide gevestigd in Rotterdam.
1.3 Deelnemer: Diegenen in dienst van Brandweer, Politie, Douane of Dienst Justitiële Inrichtingen die 18 jaar of ouder zijn en die zich voor het evenement heeft ingeschreven.2. Algemene verplichtingen

2.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van aanwijzingen van de organisator en van de door Organisator ingeschakelde derden.
2.2 Deelnemer gaat op een zorgvuldige manier om met alle materialen en gebruikt deze uitsluitend overeenkomstig hun besteming.
2.3 Gebruik van alcohol of drugs voorafgaand of tijdens het evenement is in verband met de veiligheid niet toegestaan.3. Deelname

3.1 Recht op deelname ontstaat slechts na tijdige inschrijving op persoonlijke titel en nadat het volledige inschrijfgeld is betaald.
3.1 Indien de deelnemers is verhinderd aan het evenement deel te nemen, dan wordt na schriftelijke afmelding het inschrijfgeld.
• Tot een maand voor aanvang (7 augustus) van het evenement voor 100% gerestitueerd.
• Tot twee weken voor aanvang (25 augustus) voor 50% gerestitueerd.
• Binnen twee weken voor aanvang (na 25 augustus) vindt geen restitutie plaats.
• Terugbetaling vindt plaats binnen 2 weken na afmelding.
3.2 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan personen of andere organisaties.
3.3 Het is niet toegestaan het deelnamebewijs over te dragen aan een derden.
3.4 Deelnemer is ermee bekend dat deelname een goede fysieke en psychische gezondheid vereist.
3.5 Organisator kan om dringende reden besluiten het evenement af te gelasten in welk geval geen compensatie wordt uitgekeerd in relatie tot het evenement door deelnemer gemaakte kosten.4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico.
4.2 Organisator is niet schadeplichtig in geval deelnemer op enigerlei wijze dan ook schade leidt daarbij inbegrepen al of niet blijvend lichamelijk letsel.
4.3 Organisator is niet schadeplichtig voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen.
4.4 Deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn tegen aanspraken van derden c.q. wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaart organisator voor aanspraken door derden als gevolg van door schuld van de deelnemer aan derden toegebrachte schade.
4.5 Indien wordt vastgesteld dat organisator schadeplichtig is dan blijft de schadevergoeding beperkt tot ten hoogste het bedrag dat verzekeraar ter zake de schade aan organisator uitkeert.5. Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden door de Stichting World Police & Fire Games Rotterdam 2021 of door (één van) haar partners in bijvoorbeeld (reclame)uitingen. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.6. Wedstrijddag

Organisator houdt zoveel mogelijk rekening met de door deelnemer opgegeven wedstrijddag, maar behoudt zich het recht voor deelnemer op een andere dan de voorkeur wedstrijddag te plaatsen.7. Prijsuitreiking

7.1 De snelste deelnemer op zaterdag dient op zondag 8 september om 15:30 uur aanwezig te zijn voor de prijsuitreiking.
7.2 Indien deelnemer zoals bedoeld in 7.1 door omstandigheden niet de mogelijkheid heeft om op de prijsuitreiking aanwezig te zijn, overlegt deelnemer met de organisator over hoe in dat geval gehandeld wordt.
7.3 Deelnemers welke niet in Nederland woonachtig zijn kunnen geen aanspraak maken op de hoofdprijs.8. Uitrusting

8.1 Deelnemer is gekleed in een T-shirt, sportbroek (lang of kort) en sportschoenen met daar overheen een blusjas, helm, handschoenen en een niet aangesloten ademluchttoestel.
8.2 Ademluchttoestel wordt aangeleverd door organisator. De kleding, inclusief blusjas, helm, handschoenen verzorgt deelnemer zelf.
8.3 De brandweeruitrusting moet voldoen aan de NFPA-standaard veiligheidsnormen en de helm moet nationaal gecertificeerd zijn.
8.4 Indien op de dag zelf blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de juiste uitrusting, dan is er materiaal beschikbaar van de organisator.